Aktywność fizyczna


autor:  Lek. Donat Domaradzki
kategoria:  Aktywność fizyczna

Co roku wiele osób wyjeżdża do sanatoriów zlokalizowanych we wszystkich zakątkach kraju. Kto może skorzystać z wyjazdu do sanatorium, jakich formalności należy dopełnić oraz jak będzie wyglądał nasz wyjazd, czyli krótki przewodnik po sanatoriach.

Do sanatorium można wyjechać na podstawie odpowiedniego skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

  1. Skierowanie z NFZ – skierowanie może wystawić lekarz pierwszego kontaktu, lekarz specjalista lub lekarz ze szpitala. W skierowaniu oprócz innych informacji musi być jednoznacznie określona choroba, która jest podstawą wystawienia skierowania. Wystawienie skierowania jest bezpłatne, a jego ważność wynosi 12 miesięcy. Skierowanie należy złożyć w oddziale NFZ osobiście lub wysłać pocztą. Na podstawie danych medycznych i dołączonej dokumentacji, lekarz specjalista wyznaczony przez NFZ ocenia zasadność skierowania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oddział NFZ określa rodzaj leczenia, wyznacza miejsce, odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, termin rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania. Na decyzje należy czekać zazwyczaj do 30 dni.

  2. Skierowanie z ZUS – ZUS prowadzi program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Skierowany jest on do osób ubezpieczonych, zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy; osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego; osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Rehabilitacja może być prowadzona w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest w następujących grupach schorzeń:
    w systemie stacjonarnym: schorzenia układu ruchu, krążenia, oddechowego i schorzeniach psychosomatycznych;
    w systemie ambulatoryjnym: schorzenia narządu ruchu i krążenia.
    Wniosek o rehabilitację leczniczą może wystawić każdy lekarz, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu na leczenie w sanatorium lub szpitalu uzdrowiskowym, może podjąć też samodzielnie komórka prewencji rentowej ZUS. Lekarz orzecznik ZUS orzeka o potrzebie rehabilitacji leczniczej, na wniosek lekarza prowadzącego leczenie. Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego, jeżeli jest pozytywnie rozpatrzone, zostaje przesyłane następnie ubezpieczonemu.

  3. Skierowanie z KRUS – wystawiane na wniosek lekarza, który ważny jest przez 6 miesięcy. Ubezpieczony w KRUS składa wniosek osobiście lub wysyła pocztą do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Jeśli proponowany termin i miejsce rehabilitacji są zaakceptowane przez ubezpieczonego, otrzymuje on skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Pierwszeństwo mają osoby, które wymagają rehabilitacji w następstwie wypadków przy pracy rolniczej oraz osoby, którym ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca KRUS lub komisja lekarska KRUS orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.

zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni Następny

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Zobacz również

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu